Ochrona Osób i Mienia

Bez względu na ważność, rodzaj i zakres zleconych usług, współpracę z naszymi Partnerami rozpoczynamy od analizy poszczególnych zagrożeń i stanu bezpieczeństwa przedmiotu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zagrożeń naturalnych, wskutek których mogą nastąpić awarie urządzeń przemysłowych lub katastrofy i pożary
  • zagrożeń wywołanych przez człowieka / np. kradzieże, włamania, niszczenie mienia

Wnioski z analizy wprowadzamy do praktycznej realizacji poprzez nakreślenie konkretnych zadań dla pracowników pełniących służbę na obiekcie.

Przy doborze pracowników stosowane są bardzo wysokie kryteria, co pozwala na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem, wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności..

W zależności od potrzeb i uzgodnień, pracownicy ochrony są wyposażeni w prawnie dozwolone środki przymusu bezpośredniego. Wszyscy umundurowani są w jednolite mundury służbowe. Posiadają sprawdzoną łączność wewnętrzną między Znają zasady postępowania w przypadkach dodatkowego stosowania wewnętrznych systemów alarmowych oraz innych środków przywoławczych.

Wysokie wymagania stawiamy pracownikom w zakresie ochrony informacji niejawnych- własnoręcznym podpisem stwierdzają oni, że wszelkie wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, z którymi zapoznali się w czasie wykonywania zadań służbowych, zobowiązują się zachować w tajemnicy zarówno w czasie trwania, jak i po rozwiązaniu stosunku pracy.

W zależności od potrzeb zabezpieczamy oznakowany samochód służbowy oraz grupę interwencyjną. Posiadamy zezwolenie na broń obiektową i dysponuje taką ilością jednostek broni, która gwarantuje realizację usług konwojowych. Agencja posiada także pełen pakiet wymaganych ubezpieczeń od prowadzonej działalności.

Zapytaj o indywidualną wycenę
Zapytaj o indywidualną wycenę usługi, a z pewnością będziesz zadowolony.
Wypełnij Formularz